دانلود پاورپوینت مطالعه و بررسی مزیت های نسبی و تعیین خوشه های صنعتی در جهت اشتغال زائی جهت رشته مدیریت در قالب 112 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


خوشه صنعتی به واحدهای كسب وكار (Enterprise) متمركز در یك منطقه جغرافیائی كه با همكاری و تكمیل فعالیتهای یكدیگر،محصولات ویا خدمات مشتركی راتولید وارائه كرده واز چالشها وفرصتهای مشتركی نیزبرخوردارند ، اطلاق می شود . عموماً خوشه هاتعداد زیادی واحدهای اقتصادی خرد،كوچك و متوسط رادربرمی گیرند كه ازنظر جغرافیائی این واحدها می توانند در سطح تعدادی روستا،یك شهرستان و یایك شهر و حومه اش پراكنده باشند. بدین ترتیب مشخصه خوشه های صنعتی،تمركزجغرافیائی، همكاری درتكمیل فعالیتهای یكدیگر،تولیدات وخدمات مشترك و همینطور چالشهاوفرصت های مشترك است.

 

 

 

فهرست مطالب
مراحل اصلی و كلان مطالعه مزیت های نسبی و كسب و كارهای جدید
مزیت های نسبی و عدم مزیت های(مطالعه شناخت)
تئوری مزیت های نسبی مقایسه ای(1)
2. شاخص RCA  - مزیت مقایسه ای آشكار شده Revealed Comparative advantages
3.شاخص نورس
شاخص BSCI
شاخص TSI
مثلث همكاری
ذی نفعان خوشه های صنعتی
ارزیابی خوشه ها
تعریف خوشه صنعتی
به چه چیزهائی خوشه اطلاق نمی شود
دسته بندی ها و طبقه بندی های خوشه های صنعتی
تفاوت بین خوشه خودجوش و خوشه ایجادی
خوشه 
رویكرد بنیادی در توسعه خوشه های صنعتی
پروژه توسعه خوشه ای
تهیه نقشه كشوری خوشه های صنعتی
مدل كلی تعیین كسب و كار های استان زیر ساخت ها (1)
مدل كلی تعیین كسب و كار های استان زیر ساخت ها (2)
Cluster Theory is Porter’s Diamond Model
Model of Cluster Dynamics 
و...