دانلود پاورپوینت محیط سازمانی جهت رشته مدیریت در 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سیستم ساختار رسمی:از اهداف تكنولوژیوتلا شهای آن استفاده می كند وخود را با محجیط تطبیق مدهد وهر مذاكرهای در قالب این سیتم صورت می گیرد. سیستم تعاونی یا ساختار حرفه ای:افراد دارای آرمانهای حر فه ای وشغلی هستندكه برای پیشرفت با هم رقبت می كنند.آنها تصمیمات اتخاذ شده را بر روی آینده شغلی خودوسازمان ارزیابی می كنند. سیستم سیاسی:جزئی ازسازمان است.افراد تصمیمات را هم برروی آینده شغلی و هم تا ثیر آن بر روی آینده قدرت در سازمان ومیزان تحقق هدف سازمان می سنجند .

 

 

 

فهرست مطالب
سیستم های ارگانکی ومکانکی 
سیتم های سه گانه سازمان از نظر تام و بنز 
سیستم های فنی – اجتمائی:
بخشهای محیط 
چهار چوبی برای ارز یابی محیط
چگونگی مقابله با عدم اطمینان موجود در محیط به واسطه كمبود اطلا عات 
نتایج تحقیق
تفكیك دوایر و انسجام واحدها:مطالعات آقایان لورش و لارنس
 تفكیك هد فها و جهت گیریهای دوایر سازمانی 
محیط نامطمئن –تفكیك و انسجام واحدها
تئوری وابستگی منابع
منابع
استراتژی مدیر برای كنترل
مدلی برای تئوری وابستگی 
ارائه الگوی تغییر
سیر قهقرائی و عملكرد سازمان 
دلایل انحلال و مرگ ومیر سازمانها 
منابع مورداستفاده