جزوه کامل آمار مدیریت عادل آذر جلد اول

شامل ۱۴۰ صفحه

آمار مدیریت عادل آذر و منصور مومنی جلد اول