خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

متابعت، زمانی اتفاق می افتد که نگرشها و رفتارهای همسو با آنها به منظور کسب پاداشهای خاص اتخاذ می شوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یـــا حفظ رابطه ارضاکننده می پذیرد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۵). سرانجام درونی کردن، رفتاری که از ارزشها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزشها یا اهداف سازمان منطبق است (مودی، ۱۹۹۸، ص ۳۹۰). بررسی جدیدتر از یک نمونه بزرگتر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص کرد که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانندسازی و درونی کردن) نامیده شدند. (کرمر، ۱۹۹۶، ص ۳۹۰ – ۳۸۹). 
 

 

 

فهرست مطالب

دیدگاه های نظری تعهد سازمانی

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی

الگوهای چند بعدی

مدل سه بخشی تعهد سازمانی

دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی

عوامل موثر بر تعهد عاطفی

عوامل موثر بر تعهد مستمر

عوامل موثر بر تعهد هنجاری

هدف های سازمان

شرایط ایجاد تعهد سازمانی

نتایج و پیامد های تعهد سازمانی

تعهد سازمانی و ترک خدمت

تعهد سازمانی و غیبت

تعهد سازمانی و تاخیر

تعهد سازمانی و استرس شغلی

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

منابع