دانلود پاورپوینت مخاطرات و عوارض کاربرد نامناسب سموم نباتی جهت رشته مدیریت در قالب 61 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

درجه سمیت
تعریف LC50
• عبارتست ازغلظت کشنده سم برای 50%حیوانات مورد آزمایش وبرحسب میکروگرم درلیتراظهارمی دارند (سمیت سموم تدخینی ) 0
• اگرغلظت گازناشی ازمتیل بروماید د رفضا به 100تا200 ppm برسد چند ساعت تنفس ازآن موجب مسمومیت شد ید شده وممکن است انسان راباخطر مرگ مواجه سازد 
• اگرغلظت گازناشی ازقرص فوستوکسین درفضا به 2000ppm درهوابرسد دراند ک مد تی میتواند انسان را بکشد 0

 

 

فهرست مطالب :

دلایل مصرف بیش از حد و نامناسب سموم در ایران

عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی

تقسیم بندی سموم شیمیا یی بر مبنا ی عوا مل خسا رتزا

حشره کشهای طبیعی

تقسیم بندی سموم از نظر نحوه تاثیر

صور مختلف عر ضه سموم

درجه سمیت
تعریف LC50

تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت

و...