خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم فساد در اقتصاد و حکومت با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در بین مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر فساد، برخی مطالعات بر نقش دموکراسی به عنوان عامل تعیین کننده فساد تأکید دارند. برخی بر بار نظارتی و آزادی اقتصادی، مرکزیت¬زدایى و فدرالیسم، گسترش منابع طبیعی مانند فعالیت اقتصادی و اصول قانونی کشوری به عنوان مانع فساد تأکید دارند. همچنین برخی معتقدند تفاوت در میزان فساد به سنت¬های تاریخی و فرهنگی طولانی مدت و یا به تفاوت در سطح توسعه اقتصادی کشورها بر می¬گردد. 
 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مقدمه

2-2- مفهوم فساد

2-3- انواع فساد

2-4- سطوح فساد

2-5- روش های سنجش فساد

2-6-  متغیرهای مؤثر بر فساد

2-6-1-  دموکراسی و تداوم آن

2-6-2-  ثبات سیاسی

2-6-3-  تمرکز زدایی

2-6-4-   آزادسازی اقتصادی

2-6-5- تورم

2-6-6- تولید ناخالص داخلی

2-6-7- صادرات و واردات

2-6-8- رانت اقتصادی

2-6-9- سابقه حکومت استعماری

2-6-10- مقررات دولتی

2-6-11- وفاداری و تعلق گروهی

2-6-12- پاسخگویی

2-6-13- نوع حکومت

2-6-14- مذهب

2-6-15- هنجارهای اجتماعی

2-6-16- اندازه دولت

2-6-17- بوروکراسی

2-6-18- شفافیت

2-6-19- حقوق کارمندان دولتی

منابع