خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه برنامه درسی و آموزشی با فرمت docx در قالب 126 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

        مربیان پیشرفت گرا از جمله دیویی، برنامه درسی را عبارت از تجربه های یادگیری کسب شده توسط دانش آموزان  قلمداد  می کنند و تصمیم گیری برای  دانش آموزان توسط  دیگران را مردود  می شمارند و یا دست کم برای آن اهمیت ثانوی  قایلند. به دیگر سخن از نظر این مربیان، حقیقت  برنامه درسی چیزی جز تجربه های کسب شده توسط دانش آموز نیست که تنها پس از مواجه شدن با موفقیت و فرصت های یادگیری از قبل پیش بینی  شده، یا بر آمده ازتصمیم مشترک معلم ودانش آموز (پدیده ای پس از وقوع ) قابل ترسیم است .

 

 


     گوتک به نقل از پاک سرشت(1384) تعریف پیشرفت گرایان ازبرنامه درسی قصد شده را درواقع محصول ارزشیابی همه جانبه ازنتیجه رویارویی دانش آموزان با فرصتها وموقعیت های یادگیری می داند که طبعاً برای کلیه دانش آموزان نیز یکسان نمی باشد که نگاه سنتی سند مکتوب یا یک برنامه درسی آموزشی است اما با توجه به نظر پیشرفت گرایان به جای مرحله برنامه ریزی باید برمرحله ارزشیابی ازآموخته ها تاکید داشت و یک برنامه درسی تدوین شده باید عین برنامه درسی تجربه شده و برنامه درسی کسب شده باشد، اعم ازتجربه های منطبق برجهت گیری های از قبل پیش بینی شده یا تجربه های قصد نشده، آیزنرکوشش نموده است با ارائه تعریفی از برنامه درسی میان تعریف های معارض جمع و تلفیق ایجاد کند. ازنظروی برنامه درسی یک مدرسه 
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مبانی نظری

فلسفه‌اموزش علوم تجربی از دیدگاه برنامه قصد شده

منابع برنامه‌اموزش علوم در کشور ایران

اهداف كلی در برنامه قصد شده

دانسته های ضروری در برنامه قصد شده

مهارتهای ضروری

مشاهده

هدف های دانشی برنامه قصد شده

نگرش های ضروری

اهداف كلی و اهداف جزیی  به تفكیك دروس

چك لیست جمع بندی اهداف كلی و اهداف جزیی برنامه قصد شده

ارزشیابی از دیدگاه برنامه قصد شده

فعالیتهای یاددهی -یادگیری از دیدگاه برنامه قصد شده

معلم از دیدگاه برنامه قصد شده

مبانی نظری مرتبط با برنامه درسی اجرا شده

از تمرکز تا عدم تمرکز در اجرای  برنامه درسی

هدف های‌اموزشی در برنامه درسی اجرایی

ریشه های تعیین هدف های‌اموزشی

شناخت و تدوین هدف های‌اموزشی

طبقه بندی و تحلیل هدف های‌اموزشی در حیطه های یادگیری

سطوح یادگیری در حیطه شناختی

سطوح یادگیری در حیطه عاطفی

سطوح یادگیری در حیطه روان حرکتی

محتوای‌اموزشی در برنامه درسی اجرایی

روشهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی اجرایی

ارزشیابی در برنامه درسی اجراشده

 پ‍ژوهش های مرتبط با متغیرها و عناصر برنامه درسی

آزمون تیمز ملاك بین المللی در ارزیابی برنامه درسی

پژوهش های مرتبط با اهداف برنامه قصد شده علوم تجربی

پژوهش های مرتبط با روشهای یاددهی- یادگیری برنامه‌درسی

پژوهش های مرتبط با ارزشیابی اجرای برنامه‌درسی

منابع