خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 68 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

رضایت ناشی از برخورداری بیشتر به امكانات و میزان برخورداری از امكانات بستگی دارد و تئوری‌هایی كه عوامل اقتصادی مؤثر بر رضایت از زندگی را تبیین می‌كند به نوع اول رضایت از زندگی مرتبط‌اند. رضایت ناشی از ارتباط به رضایت اجتماعی ارتباط دارد، رابطه اجتماعی از حیث نوع، شدت و درگیری عاطفی، و رضایت از زندگی اثر می‌گذارد و تئوری‌هایی كه عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی را تبیین می‌كنند مربوط به نوع دوم رضایت از زندگی هستند. رضایت ناشی از بودن، در قضاوت ما از كیفیت زندگی مؤثر است. این رضایت، بیشتربا احساس كنترل بر زندگی خود، در مقابل این احساس كه، زندگی ما توسط نیروهای بیرون از ما كنترل می‌شود، مرتبط است. این مسئله كه جامعه‌شناسان اصطلاحاً آن را از خودبیگانگی می‌خوانند و بالاخره تئوری‌هایی كه عوامل روان‌شناختی و فرامادی مؤثر بر رضایت از زندگی را تبیین می‌كنند در این دسته قرار می‌گیرند.
 

 

 

فهرست مطالب

2-1-مقدمه

2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی

2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی

2-2-1-2-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی

2-2-1-3- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد

2-2-1-4- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی

2-2-1-5-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران

2-2-1-6- موج دوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان

2-2-1-7- رضایت از زندگی و مولفه‌های آن

2-2-1-8- ابعاد رضایت از زندگی

2-2-1-9-  مفهوم رضایت و ابعاد آن

2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضایت  از زندگی

2-2-1-11- بررسی میزان رضایت از زندگی

2-2-1-13-وضعیت و نگرش جوانان ایران، گزارش نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان

2-2-1-14- سنجش توصیفی احساس خوشبختی

2-2-1-15-بررسی رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی

2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی

2-2-2-1- سنجش احساس میزان رضایت و امنیت

2-2-2-2- گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یك مقطع زمانی

2-2-2-3- رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی

2-2-2-6-  دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی

2-2-2-7- رضایت از زندگی و توسعه

2-2-2-8- احساس میزان رضایت و امنیت

2-2-2-9- همبستگی احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی

2-2-2-10- همبستگی  رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی

2-2-2-11- بهروزی در آمریكا

2-2-2-12- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی

2-2-2-13- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی

منابع