خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عملکرد تحصیلی و پیشرفت با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

            دانش آموزان دانشجویان پس از شكست،عموماُبراهمیت علل بیرونی(سخت بودن امتحان،عملكرد معلم ، محیط آموزشی،محیط خانوادگی و كتاب) تأكید می ورزند و بعداز موفقیت تمایل دارند كه بیشتر بر آثار عوامل درونی ( كوشش،انگیزه،هوش،فعالیت ودقت)تأكید كنند،سه دیدگاه در این باره وجوددارد:الف)بر طبق دیدگاه اول وقتی كه دانش آموزی موفق است،می توانداعتماد و احساس ارزش شخصی خودرابا اسنادكردن عملكرد خودبه عوامل درونی افزایش دهد،وبرعكس زمانی كه با شكست مواجه می شود،می تواندباانكارمسئولیت ،عملكردخودرا به عواملی از قبیل معلم،زندگی خانوادگی یا دشواری مطالب نسبت دهد و به این ترتیب از پیامدهای مخرب عزت نفس اجتناب كند . 
 

 

 

فهرست مطالب

عملکرد تحصیلی

2-19-1  پیشرفت

2-19-2  عملکرد تحصیلی

2-19-3  اسناد ها بعد از موفقیت و شکست 

2-20  عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی

2-20-1  محیط خانواده

2-20-2  بی سوادی یا کم سوادی والدین

2-20-3  ناکافی بودن امکانات داخل خانه

2-20-4  فقراقتصادی

2-20-5  معلمان و اولیای مدرسه

2- 21  تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری

2-22  خسارت های مستقیم افت تحصیلی 

2-23  خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی

2-24  نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

2-24-1  عوامل روحی و روانی افت تحصیلی 

2-25  پیشینه عملی تحقیق

2-25-1  تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-25-2  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

2-26  نتیجه گیری کلی

منابع