خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نابرابری های آموزشی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در دسته بندی و تشخیص انواع نابرابری های آموزشی ، با انواع گوناگون نابرابری ها مواجه خواهیم شد . گو این که تفکیک انواع نابرابری های آموزشی ، بیش تر مبتنی بر تبیین مفهومی است و در عمل ، بسیاری از این نابرابری ها ، حوزه های متداخل زیادی با هم دارند ، اما برای توضیح دقیق آن ها و تبیین عوامل موثر بر افزایش یا کاهش آن ها ، گریزی از دسته بندی های متداول نیز وجود ندارد . 
 

 

 

فهرست مطالب

انواع نابرابری های آموزشی

2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتی

2-1-1-2- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی

2-1-1-3- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت فرهنگی

2-1-1-4-نابرابری های مبتنی بر تفاوت قومی

2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگی

2-1-3-برابری فرصت های آموزشی

2-1-3-1- فناوری اطلاعات و برابری فرصت های آموزشی

2-1-3-2- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالی

2-1-3-3-شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشی

2-1-3-3-1-فرصت ها

الف) برابری فرصت ها ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی

ب) تمرکززدایی

ج) افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مناطق محروم

2-1-3-3-2-تهدیدها

الف) افزایش شکاف دیجیتالی

ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و روستایی

ج) تمرکزگرایی

د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکز

ه) افزایش اشتغال تخصصی و بیكاری عمومی

منابع