خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فضای سایبری و فرصت های آن با فرمت docx در قالب 85 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

راینگولد كه از سال 1985بعنوان عضو یك جماعت مجازی به برقراری ارتباط روزمره با دیگر اعضای شبكه از طریق كنفرانس از راه دور پست الكترونیك و گروه خبری می‌پرداخت. ماحصل تجریبات خود را در تدوین نظریه‌ای دربارة تاثیرات اینترنت در تقویت و تحكیم دمكراسی و ایجاد اشكال جدیدی از مشاركت سیاسی شهروندان در یك حوزه عمومی مجازی به كار گرفت. 
 

 

 

تز اصلی كتاب راینگولد كه بصورت الكترونیك هم منتشر شده این است كه اینترنت ممكن است عصر جدیدی از دمكراسی مشاركتی و شورایی را در مقام حوزه عمومی سیاسی پدید آورد. به نظر جماعات مجازی در حال رشد در اینترنت می‌توانند به شهروندان در احیاء ابعاد از دست رفته دمكراسی و ایفای نقش جدی‌تر مردم در فرایند سیاسی كمك كنند. 
 

 

 

فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

چارچوب نظری

دسته نخست: نظریه پردازان مطرح در رویکرد رفتار جمعی

دسته دوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد نهادی

دسته سوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد جامعه مدنی

رویكردهای نظری در مطالعه جنبش‌های اجتماعی

نظریه بسیج منابع

نظریه ساختار فرصت سیاسی

شرایط ساختاری جنبش‌های سیاسی

رویكرد دولت‌های جهان سوم در زمینه جنبش‌های اجتماعی

فرصت‌های سایبری و جنبش‌های‌های اجتماعی

فرضیه‌ها

تعریف مفاهیم

موانع و فرصت‌های ساختاری

فضای سایبر

نتیجه گیری

منابع