خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان باسواد بالای 15 سال ساکن درشهرتهران بوده اند. هم چنین، روش نمونه گیری این تحقیق، خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه نیز برابر با 602 نفر تعیین شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی کل و میزان تماشای تلویزیون مثبت و معنی دار بوده، اما رابطه بین میزان مطالعه روزنامه و سرمایه اجتماعی کل معنی دار نمی¬باشد. بر اساس محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، وضعیت ارتباط میزان استفاده از رسانه ها با ابعاد سرمایه اجتماعی بدین قرار می باشد:

 

 

 

1. بین میزان اعتماد و تماشای تلویزیون رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته، در حالی که رابطه میزان اعتماد با مطالعه روزنامه معنی دار نمی باشد. 2. بین میزان شبکه روابط اجتماعی و تماشای تلویزیون و هم چنین مطالعه روزنامه رابطه معنی داری مشاهده نشده است. 3. در مورد بعد سوم سرمایه اجتماعی یعنی عمل متقابل، بین میزان تماشای تلویزیون و عمل متقابل رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین عمل متقابل و میزان مطالعه روزنامه رابطه معناداری وجود دارد.
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تحقیقات انجام شده در ایران (داخلی)

تحقیقات انجام شده در خارج

جمع بندی

منابع