خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعاون و آثار آن بر توسعه با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


صورتی از سازمان اقتصادی است (شرکت)که در آن اعضاء با برخورداری از حقوقی برابر، برای انجام فعالیتی پیمان می بندند وهدف از آن ارضای نیازهای مصرفی یا مرتبط با کار  وفعالیت ،بدون انقیاد در برابر توقعات سلطه جویانه سرمایه می باشد .پس هدف از تاسیس هر شرکت تعاونی به هر صورت که باشد ویا عملکرد خاص آن ،رهایی از الزامات ناشی از سودجویی رایج در سرمایه داری است .لیکن زمانی تعاونی می تواند به مبارزه با شبکه قدرتمند پول  وسرمایه های بزرگ برخیزد که از نظر حقوقی توسط دولت به رسمیت شناخته شود ومورد دفاع قرار گیرد.(امتیازات اقتصادی با ارائه  اعتبارات ،معافیت از برخی مالیات ها ) اشکال اصلی تعاونی ها عبارتند از :تعاونی های تولید ،مصرف ،اعتبار ،ساختمان،کشاورزی. (آلن بیرو،1375)
 

 

 

فهرست مطالب

1-2همیاری ـ همکاری ـ تعاون

2-1-2تعاون وآثار آن بر توسعه

2-2اقتصاد آزاد و سیاست درهای باز

1-2-2چگونگی ایجاد اعتماد و اطمینان

2-2-2تعاون و سرمایه اجتماعی

3-2عوامل موثر بر عملکرد  شرکت های تعاونی

4-2عوامل فرهنگی

1-4-2فرهنگ

2-4-2سرمایه

3-4-2اجتماعی

4-4-2تعاریف سرمایۀ فرهنگی

1-4-4-2سرمایه فرهنگی

2-4-4-2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی

1-2-4-4-2 ماکس وبر

2-2-4-4-2 پیر بوردیو

3-2-4-4-2 فرانک پارکین

4-2-4-4-2 آنتونی گیدنز