خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی و نظرات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

سرمایه اجتماعى اگرچه مفهومى نوین ونوپادرعرصه مطالعات اجتماعى است،اما این مفهوم ریشه درروابط اجتماعى نوع بشردارد. امروزه این امرمسلم است كه رسیدن به توسعه،جامعه مدنى،معیارهاى جهان شمول و بسترمناسب براى زیست اجتماعى تنها باوجودسرمایه اجتماعى شكل مى گیرد.كشورهای جهان سوم جامعه های در حال گذارباچالشهایی هستندكه این چالشهاتغییرات ودگرگونیهایى درجامعه ایجادمی كند.این تغییرات روند مستقیم برسرمایه اجتماعى دارد. فوكویامازندگى درجامعه داراىسرمایه اجتماعى را ساده دانسته ونارسایى ها و مشكلات روبه رشدكشورهاى غربى راناشى ازفرسایش وتحلیل رفتن سرمایه اجتماعى،بخصوص منبع اصلى آن یعنى خانواده مى داند،فروپاشى خانواده دركشورهاى توسعه یافته اى چون آمریكا،فرانسه،انگلستان وسوئد،منجربه افزایش هزینه هاى رفاهى همچون مخارج تامین اجتماعى،بهداشتى،مخارج خانواده،كاهش میزان پس انداز و افزایش بارتكفل شده است دربسیارى ازكشورهاى غربى مردم براى جزئی ترین مسایل اشتراكى جامعه،گروه و انجمن تشكیل مى دهند.
 

 

 

فهرست مطالب

5-2سرمایه اجتماعی

1-5-2 موضوع وقلمروسرمايه اجتماعي

2-5-2نظریه پردازان سرمایه اجتماعی

1-2-5-2 اوستروم

2-2-5-2 بورديو

1-2-2-5-2 تبدیل سرمایه ها

3-2-5-2 رابرت پاتنام

4-2-5-2 فرانسيس فوكوياما

5-2-5-2 جيمزساموئل كلمن

6-2-5-2 فلورا(1999)

7-2-5-2 لاک لی

منابع