خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی و مطالعات انجام شده در رابطه با آن با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در اوایل دهه 1920  مهندسان در مورد اثر شرایط كار و پرداخت حقوق و دستمزد بر رضایت شغلی تأكید می كردند. در این زمینه، متغیرهایی مانند كارایی فرد، استراحت در بین ساعات كار و عوامل محیطی مانند نور و صدا مورد توجه قرار گرفتند و مدیریت علمی روی طراحی كار، شرایط كاری، طرح های پاداش و ارتباط آن با افزایش تولید و بهبود روحیه تأكید می کرد. در خلال دهه 1930 و 1940 توجه محقـــقان بیشتر بر نقش گروه های كاری و سرپرســتان در افزایش رضایـت شغلـی، متمـرکز بود.

 

 


" انقلاب صنعتی كه از اوایل قرن بیستم به اوج خود رسید جوامع صنعتی اروپا و آمریكا رادگرگون ساخت و موجبات رشد صنایع و گسترش بازرگانی و توسعه راه های ارتباطی و به تبع آن گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهری چهره جوامع صنعتی دگرگون ساخت . در قرن بیستم غول سرمایه داری آمریكا در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی و منابع طبیعی سرشار در پژوهش های علمی و صنعتی به آنچنان پیشرفت در تكنولوژی می رسد كه تولید انبوه و توسعه بازار فروش را برای این جامعه ضروری می سازد .  از آنجایی كه این كار نیز بدون سلطه بر بازارهای مصرف جهانی امكان پذیر نیست پدیده تبلیغات تجاری به مشابه ابزاری مؤثر در این روند ظهور می كند. چنین اوضاع و احوالی از قرن بیستم و به ویژه جنگ جهانی اول در آمریكا ادامه داشت كه موازات آن دانشمندان و محققین رشته های علوم اجتماعی به مطالعه پدیده های روانی – اجتماعی ناشی از روند سرمایه داری و رشد صنعت پرداختند . 

 

 

 

فهرست مطالب

پیشینه و ادبیات پژوهش و چارچوب نظری

2-1:مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

2-2: مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-3:نتیجه گیری از تحقیقات پیشی

(2-3-1)عوامل سازمانی

(2-3-2)عوامل محیطی

(2-3-3) ماهیت كار

(2-3-4)عوامل فردی

(2-3-5)عوامل اجتماعی

2-4: مبانی نظری پژوهش

2-4-1-نظریه های روانشناسی اجتماعی

(2-4-1-1) نظریه گروه مرجع

(2-4-1-2) نظریه نفوذ اجتماعی

2-4-2- نظریات جامعه شناسی

(2-4-2-1) نظریه بیگانگی نسبت به کار

(2-4-2-2)دید گاه هومنز

(2-4-2-3) قفس آهنین ماكس وبر

(2-4-2-4) تقسیم كار اجتماعی دوركیم

(2-4-2-5)دیدگاه  گئورگ زیمل

(2-4-2-6) نظریه قشر بندی كاركردی

(2-4-2-7) تالکوت پارسونز

2-5- جمع بندی  نظریه های رضایت شغلی

2-6: چارچوب نظری و نظریه های مورد استفاده در این تحقیق

2-7 :مدل تحلیل

منابع