خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هویت و هویت فرهنگی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

جامعه شناسان با تأكید بر دیالكتیك میان فرد و جامعه معتقدند كه هویت در نگرش‌ ها و احساسات افراد نمود می‌ یابد، ولی بستر شكل گیری آن زندگی جمعی است. هویت اجتماعی نمود یافته در شخصیت، جدا از دنیای اجتماعی سایر افراد معنایی ندارد. افراد یگانه و متفاوت هستند، امّا شخصیت‌-شان، كاملاً به صورت اجتماعی به واسطة مراحل مختلف اجتماعی شدن و تعامل اجتماعی، ساخته می ‌شود (جنکینز، 35:1381).

 

 


بنابراین بر اساس دیدگاه جامعه شناسان فردگرا از جمله «جرج هربرت مید» و «تاچفل» هویت اجتماعی عبارتست از: «آن بخش از برداشت یك فرد از خود، همراه با تعلّق ارزشی و احساسی ناشی از آن كه از آگاهی او نسبت به عضویت در گروه (های) اجتماعی سرچشمه می ‌گیرد» (تاجفل، 63:1978). هویّت ها انعطاف پذیر و تغییر پذیرند، برخی از هویّت ها به صورت همزمانجمع پذیر بوده و اشکالی بر این هم زمانی وجود ندارد و برخی به طور هزمان قابل جمع نیستند و از این منظر می توان هویّت ها را به موازات و یا در تقاطع یکدیگر ملاحظه کرد(مقصودی،210:1381).

 

 

 

فهرست مطالب

هویّت و هویّت فرهنگی

2-3-1- هویّت

2-3-2- هویت فرهنگی

2-3-2-1- هویّت ملّی

2-3-2-2- هویّت دینی

منابع