دانلود پاورپوینت نیازهای فیزیولوژیکی رشته های ورزشی جهت رشته مدیریت در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

ضربان قلب و اکسيژن مصرفي

ضربان قلب بازيکنان بسکتبال در تحقيقات مختلف بين 160 تا 185 و بطور ميانگين حدود 170 ضربه در دقيقه معادل 89 درصد حداکثر گزارش شده است.
تقريبا 15-4 درصد از زمان بازي با شدت ضربان بيش از 95 درصد حداکثر و 75-60 درصد از زمان بازي با شدت حدود 85 درصد حداکثر گزارش شده است.  

 


لاکتات
ميانگين لاکتات در حين يکي از رقابت هاي بسکتبال 8/2 ±8/6 ميلي مول در ليتر و در رقابت ديگر 1/3 ± 5/8 ميلي مول در ليتر گزارش شده است.

نتايج تحقيقات حاکي از آن است که ارتباط معني داري (64/0r=) بين غلظت لاکتات و درصد زمان گذراندن در فعاليت شديد وجود دارد.

 

 

فهرست مطالب :
عوامل تعیین کننده نیازهای جسمانی وفیزیولوژیکی
nالگوهاي حركتي متفاوت
nCuesta (1991):
فيزيولوژي بسکتبال

یک مطالعه موردی
ضربان قلب و اکسيژن مصرفي
لاکتات
نيمرخ جسماني و فيزيولوژيکي بازيکنان بسکتبال
درصد چربي
توان هوازي
و...