دانلود پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه جهت رشته مدیریت در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


دربافتها)بجزکبد(واکنشهای جفت شده گلوتاماتدهیدروژناز وگلوتامین سنتتاز دوملکول آمونیاک ازبافتهارا به عنوان راهی

 جهت خلاص شدن بافتها ازنیتروژن پس مانده انتقال می دهند.

 

 

گلوکونئوژنزوکتوژنز

بسته به سرنوشت نهایی،اسیدهای آمینه رامی توان به دودسته گلوکوژنیک وکتوژنیک دسته بندی کرد.
تمام اسید های آمینه ، به جزلیزین ولوسین، می توانندبه استیل کوآنزیم A تبدیل شوند.
استیل کوآنزیم A می تواند درمسیرگلوکونئوژنزبرای تولید گلوکزمورد استفاده قرارگیرد.
گلوکونئوژنزاغلب درکبدوبه اندازه محدودی درکلیه انجام می گیرد.
درگرسنگی تولید گلوکزدراین مسیرازلحاظ کمی بسیارمهم است، دراین حالت تجزیه پروتئین هامنبع مهم انرژی دردسترس به حساب می آیند.

 

 

فهرست مطالب :
نقش پروتئین هادربدن
طبقه بندی پروتئین ها واسیدهای آمینه
ساختاراصلی اسیدهای آمینه
انواع اسید آمینه
انواع اسیدهای آمینه ازنظرترکیب باآب
اسیدهای آمینه غیرقطبی
اسیدهای آمینه قطبی
اسیدهای آمینه قطبی
انتقال گروه آمین
کاتابولیسم
آمین زدایی اکسایشی
تعادل پروتئین
متابولیسم پروتئین

متابولیسم آمونیاک –برداشت مواددفعی نیتروژن

دفع نیتروژن ازطریق ادرار

گلوکونئوژنزوکتوژنز

و...